کولر درجا به منظور راحتی رانندگان در زمان توقف یا استراحت طراحی شده است. از جمله مزایای این نوع کولر می توان به برودت
مناسب با موتور خاموش ، امنیت راننده در زمان توقف ، نصب سریع و آسان ، مصرف انرژی تحت کنترل و… اشاره کرد.
کولر در جای موجود در فروشگاه
 ایندل بی ایتالیا
 ابرش پاخر آلمان
 توربوکول چین