اجزاء تشکیل دهنده سیستم کولر
۱ـ کمپرسور ۲ـ کندانسور
۳ـ اواپراتور (تبخیرکننده) ۴ـ رسیور (خشک کننده)
۵ـ سوپاپ اطمینان ذوبی ۶ـ سوپاپ انبساط (شیرانبساط)
۷ـ سوئیچ ترموستاتیک
۱ـ کمپرسور
یک پمپ دوار با طراحی مخصوص که وظیفه مکش و فشردن گاز را بر عهده دارد و حرکت خود را از تسمه بوسیله موتور می گیرد. دمای خروجی کمپرسور حدود ۸۰ درجه سانتیگراد و فشار حدود ۱۲ bar می باشد.
۲ـ کندانسور (رادیاتور کولر)
در جلو رادیاتور نصب می شود که گاز متراکم شده در کمپرسور با دمای ۸۰ درجه سانتیگراد پس از ورود به داخل کندانسور دمای خود را تا حدود ۴۵ درجه سانتیگراد از دست می دهند و بصورت مایع در می آید.
۳ـ اواپراتور (مخزن انبساط ـ تبخیر)
در قسمت جلو اطاق خودرو نسب می شود و وظیفه آن انتشار برودت به داخل اطاق می باشد.
۴ـ رسیور (رطوبت گیر)
دارای سه وظیفه می باشد. الف: جذب ذرات و ناخالصی
ب: جذب رطوبت از ماده مبرّد
ج: ذخیره نمودن ماده سرماساز در حالتی که کولر متوقف می باشد.
۵ـ سوپاپ اطمینان ذوبی
روی کپسول رسیور یک سوپاپ اطمینان وجود دارد تا در صورتیکه دمای گاز از حدود ۱۰۵ درجه سانتیگراد تجاوز کرد سوپاپ ذوبی عمل و گاز تخلیه گردد.
۶ـ شیرانبساط
وظیفه آن کنترل ورود مقدار معینی از ماده به داخل اواپراتور و همچنین کمک به کم کردن فشار ماده سرماساز جهت راندمان بیشتر می باشد.
۷ـ ترموستات
ترموستات از یک طرف به شیرانبساط و مخزن آن مجاور اواپراتور نصب می شود تا مانع ورود ماده مبرد از شیرانبساط به اواپراتور و جلوگیری از یخ زدن آن شود.